Strona główna

Oferta

O firmie

Aktualności

Kontakt

RODOKLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
  LENC SPÓŁKA JAWNA
  ul. Karłowicza 6/1
  85-092 Bydgoszcz
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy na obsługę kadrową na podstawie art.6 ust.1 pkt. c RODO w zw. z ustawą Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz księgową w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych m. in. w celu wystawiania faktur, prowadzenia KPiR (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług).
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  - podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, prawnicze, księgowe, hostingowe,
  - firmy pocztowe i kurierskie,
  - organy administracji publicznej, organy ścigania i organy wymiaru sprawiedliwości na ich żądanie, o ile obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przez przepisy o archiwizacji oraz przepisy prawa podatkowego i z zakresu rachunkowości lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych – art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO,
  6. przenoszenia danych – art. 20 RODO,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych – art. 77 RODO.
 6. Dane nie będą wykorzystane w procesie profilowania ani przekazywane do innych państw.